Smluvní ujednání pro službu CAPTCHA API

Děkujeme Vám, že chcete použít službu CAPTCHA API, dále jen "službu", provozovanou společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 608/2, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6493 (dále jen "Společnost" nebo "Provozovatel"). Pozorně si přečtěte následující text. Používáním služby CAPTCHA API zároveň vyjadřujete svůj souhlas s celým zněním Smluvního ujednání.

Obsah

O službě CAPTCHA API
Práva provozovatele
Ukončení služby
Odmítnutí přístupu
Změna Smluvního ujednání
Změna funkce CAPTCHA API
Podmínky použití Rozhraní CAPTCHA API
Souhlas se Smluvním ujednáním

O službě CAPTCHA API

CAPTCHA API je službou, která umožňuje svým klientům ověření jejich uživatelů turingovým testem vydaným prostřednictvím HTTP a XML-RPC (FastRPC) serverem captcha.seznam.cz na jejich stránky.

Práva provozovatele

Společnost je vykonavatelem veškerých majetkových práv autora k počítačovému rozhraní "CAPTCHA API" (dále jen "Rozhraní") - což je služba, která svým určením uživateli umožní, aby ve svých webových aplikacích využíval ověření vlastních uživatelů prostřednictvím API serveru captcha.seznam.cz.

Společnost tímto poskytuje uživatelům celosvětové počítačové sítě internet (dále jen "Internet") bezplatnou, časově neomezenou licenci k užívání Rozhraní. Uživatel je oprávněn užívat Rozhraní pouze v souladu s jeho určením.

Společnost neodpovídá Uživateli či jakékoliv třetí osobě za škodu způsobenou užitím Rozhraní či jeho užívajících aplikací.

Ukončení služby

Společnost Seznam si vyhrazuje právo bez upozornění ukončit provozování Rozhraní a to bez nároku na náhradu škod způsobenou tímto jejím uživatelům.

Odmítnutí přístupu

Společnost Seznam si vyhrazuje právo zamítnout uživateli použití Rozhraní a to bez udání důvodu.

Změna Smluvního ujedníní

Společnost Seznam si vyhrazuje právo změny tohoto Smluvního ujednání pro Rozhraní. Pokud Uživatel i nadále užívá Rozhraní, vyslovuje tím souhlas s novým zněním Smluvního ujednání. Společnost Seznam není povinna na změnu Smluvního ujednání výslovně uživatele upozornit. V případě změny Smluvního ujednání bude o této změně publikována informace na stránkách captcha-api.seznam.cz. Aktuální znění Smluvního ujednání se nachází na adrese captcha-api.seznam.cz/agreement.

Změna funkce CAPTCHA API

Společnost Seznam je oprávněna Rozhraní kdykoliv změnit bez povinnosti na toto Uživatele předem upozornit.

Podmínky použití Rozhraní CAPTCHA API

Uživatel může použít Rozhraní CAPTCHA API pouze za těchto podmínek:

Souhlas se Smluvním ujednáním

Uživatel se s tímto Smluvním ujednáním seznámil, plně mu porozuměl a souhlasí s ním. Uživatel je současně s poskytováním služeb Rozhraní srozuměn, jakož i s tou skutečností, že Společnost nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či funkčnost služeb Rozhraní ani jiných služeb celosvětové sítě internet ovlivněných Rozhraním.